[ Odevi.Org ]

  • 
  • 
  • 


2
Okunma
441
Cevap
4
Soru :

Hikaye ve masa arasındaki farklar acil hemen lütfen

hemen
Bölüm: Edebiyat
Durum: Açık
Tarih: 1 yıl önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Ver

Verilmiş Cevaplar


321 yıl önce # Cevap : Masal hayal ürünü çogunlukla yer alir .hikayede yasanma ihtimali vardir
2 kişi beğendi
1 yıl önce bsy deil
1 yıl önce sağol
321 yıl önce # Cevap : Masallar hikayelere göre biraz daha kısa ve gerçeğe yakın ama masallar  daha çok hayale dayanır
2 kişi beğendi
1 yıl önce rica ederim
1 yıl önce tşk
151 yıl önce # Cevap : Hikaye bildiğin yazarlar tarafından yazılmış hikayedir içinde olağanüstü olaylar yoktur zaman yer dilimi vardır fakat masalda olağanüstü olaylar olur dev olur cüce olur zaman yer dilimi yoktur
1 kişi beğendi
03 ay önce # Cevap : Masal halk dilinde anlatılarak oluşan sözlü edebiyat ürünüdür. Bir yazar tarafından sonradan yazıya 
 
geçirilmiştir.
 
 
Masalın özellikleri
 
1. Olağanüstü konular vardır.
 
2. Kahramanlar gerçeküstü özelliklere sahip olabilir.
 
3. Yer ve zaman belirsizdir.
 
4. Her masaldan bir öğüt, bir ders çıkarılabilir.
 
5. Masallar kalıplaşmış bir tekerleme ile başlar.
 
6. Masallarda olağanüstü varlıklar (cin, peri, melek) bulunabilir.
 
7. Masallar kalıplaşmış tekerlemelerle biter.
 
8. Masallar hep mutlu sonla biter.
 
9. Niteliği ne olursa olsun her şeyiyle hayal ürünüdürler.
 
10. Olaya dayalı sanatsal kurmaca metinlerdir.
 
11. Yazılı ve sözlü edebiyat ürünüdür.
 
12. Masalın finalinde her zaman iyiler kazanır.
 
13. Masallar iyiyi ve kötüyü anlatarak,çocukların olaylardan ders çıkarmalarını amaçlar.
 
 
 
Masal Çeşitleri 
 
• Hayvan masalları
 
• Olağan üstü ve gerçekçi masallar
 
• Güldürücü masallar
 
• Zincirlemeli masallar
 
Hayvan masalları genellikle kısa masallardır. La Fontaine masalları bu türün en güzel örnekleridir. Şeyhi’nin 
 
Harnâme adlı eseri de Divan edebiyatındakihayvan masalları türüne örnek gösterilebilir.
 
Masallarda, olağan varlıkların yanı sıra, peri, dev, ejderha gibi olağanüstü varlıklara da yer verilir.
 
 
 
HİKAYE (ÖYKÜ)
 
Öykü ya da hikaye, gerçek ya da gerçeğe yakın bir olayı aktaran kısa, düz yazı şeklindeki anlatıdır.
 
Hikaye'nin Özellikleri
 
Hikâye, insan yaşamının bir bölümünü, yer ve zaman kavramına bağlayarak ele alır.
 
Hikâyede olay ya da durum söz konusudur. Olay ya da durum kişilere bağlanır; olay ya da durumun ortaya konduğu 
 
yer ve zaman belirtilir; bunlar sürükleyici ve etkileyici anlatımla ortaya konur.
 
Hikâyelerde düşündürmekten çok, duygulandırmak ve heyecanlandırmak esastır.
 
Hikâyeler, gerçek ya da düş ürünü bir olayı kısa şekilde anlatır.
 
Kısa oluşu, yalın bir olay örgüsüne sahip olması, genellikle önemli bir olay ya da sahne aracılığıyla tek ve 
 
yoğun bir etki uyandırması ve az sayıda karaktere yer vermesiyle roman ve diğer anlatı türlerinden ayrılır.
 
Hikâye, olay eksenli bir yazı türüdür. Hikâyede temelde bir olay vardır ve olaylar genellikle yüzeyseldir.
 
Hikâyeler genellikle kişilerin anılarını anlatması şeklinde oluşur.
 
Hikâye kısa bir edebiyat türü olduğu için bu eserlerde fazla ayrıntıya girilmez. Olayın ya da durumun öncesi, 
 
sonrası okura sezdirilir. Okur, bazı sözcüklerden yararlanarak ve düş gücünü kullanarak kişiler hakkında ya da 
 
olaylar ve durumlarla ilgili yargılara ulaşabilir.
 
Hikâyeler Batı’da romanla aşağı yukarı aynı dönemde oluşmaya başlamıştır. Özelikle Realizm döneminde hikâye türü 
 
başlı başına bir tür olarak yetkinlik kazanmıştır.
 
 
 
Hikaye'nin unsurları nelerdir ?
 
1- Olay: Hikayede üzerinde söz söylenen yaşantı ya da durumdur.
 
2- Kişiler: Olayın oluşmasında etkili olan ya da olayı yaşayan insanlardır.
 
3- Yer: Olayın yaşandığı çevre veya mekandır.
 
4- Zaman : Olayın yaşandığı dönem, an mevsim ya da gündür.
 
5- Dil ve Anlatım : Hikayenin dili açık, akıcı ve günlük konuşma dilinden farklı olarak, etkili sözcük, deyim, 
 
atasözü ve tamlamalarla zenginleştirilmiş güzel bir dil olmalıdır.
 
 
 
Hikaye'de Plan
 
Hikayenin planı da diğer yazı türlerinde olduğu gibi üç bölümden oluşur; ancak bu bölümlerin adları farklıdır. 
 
Bunlar:
 
1- Serim: Hikayenin giriş bölümüdür.Bu bölümde olayın geçtiği çevre , kişiler tanıtılarak ana olaya giriş 
 
yapılır.
 
2- Düğüm: Hikayenin bütün yönleriyle anlatıldığı en geniş bölümdür.
 
3- Çözüm: Hikayenin sonuç bölümü olup merakın bir sonuca bağlanarak giderildiği bölümdür.
 
Ancak bütün hikayelerde bu plan uygulanmaz , bazı öykülerde başlangıç ve sonuç bölümü yoktur. Bu bölümler okuyucu 
 
tarafından tamamlanır.
 
 
Hikâye Türleri
 
Hikâyeciliğin tarihsel süreci incelendiğinde karşımıza iki tür hikâye çıkmaktadır. Bu türler “olay öyküsü” ve 
 
“durum öyküsü” olarak adlandırılır.
 
1. Olay öyküsü
 
·         Bu tarz öykülere “klasik vak’a öyküsü” de denir. 
 
·         Bu tür öykülerde olaylar zinciri, kişi, zaman, yer öğesine bağlıdır. 
 
·         Olaylar serim, düğüm, çözüm sırasına uygun olarak anlatılır. 
 
·         Olay, zamana göre mantıklı bir sıralama ile verilir, düğüm bölümünde oluşan merak, çözüm bölümünde gi-
 
derilir. 
 
·         Bu teknik, Fransız sanatçı Guy de Maupassant (Guy dö Mopasan) tarafından geliştirildiği için bu tür 
 
öykülere “Maupassant tarzı öykü” de denir.
 
·         Türk edebiyatında bu tarz öykücülüğün en büyük temsilcisi Ömer Seyfettin’dir. Ayrıca Refik Halit Karay, 
 
Reşat Nuri Güntekin, Yakup Kadri Karaosmanoğlu Orhan Kemal, Samim Kocagöz, Necati Cumalı, Talip Apaydın da olay 
 
türü öykücülüğünün temsilcileri arasındadır.
 
2. Durum öyküsü
 
·         Bu tarz öykülere “modern öykü” de denir. 
 
·         Her hikâye olaya dayanmaz. 
 
·         Bu tür öykülerde merak öğesi ikinci plandadır. 
 
·         Yazar, bu öykülerde okuyucuyu sarsan, çarpan, heyecana getiren bir anlatım sergilemez. Onun yerine 
 
günlük hayattan bir kesit sunar veya bir insanlık durumunu anlatır. 
Bu öykülerde kişisel ve sosyal düşünceler, duygu ve hayaller ön plana çıkar. 
 
·         Durum öyküsü ünlü Rus edebiyatçı Anton Çehov tarafından geliştirildiği için bu tür öykülere “Çehov 
 
tarzı öykü” de denir. Bu tarz öykünün Türk edebiyatındaki temsilcileri: Sait Faik Abasıyanık ve Memduh Şevket 
 
Esendal.
 
 
 
Dünya Edebiyatında Hikâye
 
·         Öykünün ortaya çıkma sürecinde karşımıza önce fabl türündeki eserler, sonra kısa romanlar sonra da “Bin 
 
Bir Gece Masalları” çıkar. 
 
·         Rönesanstan (16. yüzyıl) sonra Giovanni Boccacio (Bokasyo), “Decameron (Dekameron) Öyküleri” adlı 
 
eseriyle öykü türünün ilk örneğini vermiş ve çağdaş öykücülüğün başlatıcısı olmuştur. 
 
·         18. yüzyılda Voltaire (Volter) öykü türünde ürünler vermiştir. İnsan dışındaki yaratıkları ve olmayacak 
 
öyküye katmıştır.
 
·         Ne var ki öykü, bir tür olarak karakteristik özelliklerini ancak 19. yüzyılda Romantizm ve Realizm 
 
akımlarının yaygınlaşmasıyla kazanmıştır. 
 
·         Alphonse Daudet (Alfons Dode), Guy de Maupassant (Guy dö Mopasan) gibi Fransız yazarlar öykü örnekleri 
 
vermişlerdir.
 
 
 
Türk Edebiyatında Hikâye
 
·         Türk edebiyatında roman kavramı ortaya çıkana dek, kısa veya uzun, nesir ya da nazım her yazıya hikâye 
 
denmiştir. 
 
·         Buna rağmen hikâye, Türk edebiyatına yabancı bir tür değildir. Özellikle “Kırk Haramiler”, “Kırk Vezir 
 
Hikâyeleri”, “Dede Korkut Hikâyeleri”, aşk ve savaş hikâyeleri Türk toplumunda asırlarca anlatılagelmiştir. 
 
·         Tanzimat döneminde Fransız edebiyatının etkisiyle romanla tanışılınca, romanın kısa olanına hikâye 
 
denmiştir. İki tür arasındaki ayrımdan ilk söz eden, Nabizâde Nazım olmuştur.
 
·         Öykü türü edebiyatımıza Tanzimat'la birlikte girmiştir. İlk öykü örneklerini edebiyatımızda "Letaif-i 
 
Rivâyet" (Söylenegelen Güzel Hikâyeler) adıyla Ahmet Mithat Efendi vermiştir (1870). Aynı yazarın "Kıssadan 
 
Hisse" adlı eseri de ilk öykü örneklerindendir. Batılı anlamda ilk öykü örneklerini ise "Küçük Şeyler" adlı 
 
eseriyle Tanzimat'ın ikinci kuşak sanatçısı Samipaşazâde Sezai ortaya koymuştur (1892).
 
·         Türk öyküsü, Milli edebiyat döneminde Ömer Seyfettin'le asıl çıkışını yapmış, bu tür Memduh Şevket 
 
Esendal, Sait Faik Abasıyanık, Tarık Buğra, Sabahattin Ali, Haldun Taner... gibi yazarlarla iyice gelişmiştir.
 
 
 
Masal ile Hikaye arasındaki farkları inceleyelim;
 

İki metinde de bir olay örgüsü kişiler zaman ve mekan unsurları vardır.
 
İki metinden dönemin zihniyetini yansıtacak ip uçları bulabiliriz.
 
Masallar sözlü gelenekten kaynaklanır,modern hikayeler yazılıdır.
 
Masallardaki olaylar zaman ve mekan genellikle belirgin değildir.
 
Hikayelerde bu unsurlar masala göre daha belirgindir.
 
Masallardaki kişiler genellikle "tip"tir.,hikayedekiler ise "karakter"dir.
 
Masalların içinde kalıp ifadeler ,tekerlemeler yoğun bir şekilde kullanılır hikayede bunlar yoktur.
 
Masalların temel konuları vardır hikayede ise her konuda yazılabilir.
 
Masalların yazarları belli değil yani anonimdir hikayede ise yazarları bellidir.
Hikaye
Gerçektir.
Genellikle mutsuz veya mutlu biter.
Gerçek olan karakterlerdir.
Yani gerçek, gözümüzle gördüğümüz karakterler vardır.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Masal ve Hikaye Arasındaki Farklar
Masallar gerçek olmadığı halde hikayeler gerçektir.
Masallar genellikle mutlu son ile biter fakat hikayeler mutlu son ile pek fazla bitmez.
Masallarda gözümüzle göremediğimiz, hikayelerde gerçek gözümüzle gördüğümüz karakterler vardır.
0 kişi beğendi

Benzer SorularHareket Dökümü

Online Üyeler

Ayarlar
Bu bölüm hazırlanıyor..

Birşey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin